________________________________________

Кафедра культурології
_____________________________________________
Адреса: м. Київ просп. Повітрофлотський, 31
Телефон: 050 505 82 41 87; 050 016 72 17
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram
Профіль кафедри у Google Scholar


Завідувач кафедри – доктор культурології, професор Сабадаш Юлія Сергіївна


Кафедра культурології МДУ розпочала свою роботу у 2003 році.

У 2015 році отримано ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія» (наказ МОН №1683л від 03.07.2015), а у 2016 році здійснено перший набір студентів-культурологів.

Сьогодні кафедра культурології Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців у галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 034 «Культурологія»:

ОС «Бакалавр»:
• ОПП «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності»

ОС «Магістр»:
• ОПП «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» ( Профіль ОПП)

ОС Аспірантура

Фахівці зі спеціальності 034 «Культурологія» можуть обіймати посади: керівника державних установ культури і мистецтв; організатора культурно-масових заходів; екскурсовода; аніматора; сценариста; експерта з оцінки культурних цінностей та збереження культурної спадщини; консультанта зі створення індивідуального та колективного іміджу; наукового співробітника музею; організатора культурних проєктів (фестивалів, виставок, конкурсів, міжнародного культурного співробітництва); викладача культурологічних дисциплін; висвітлювача культурних подій в ЗМІ та соціальних мережах.

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням.

Студенти спеціальності «Культурологія» проходять практику на базі провідних підприємств, установ та організацій міста Маріуполя.


На спеціальності 034 «Культурологія» здобувачі освіти проходять практики (наскрізна програма практики):
ОС Бакалавр
- навчальна (музейно-екскурсійна) практика;
- виробнича (культурно-дозвіллєва) практика;
- виробнича (педагогічно-дозвіллєва) практика.
ОС Магістр
- Виробнича практика (організаційно-управлінська)
- Виробнича практика (зі спеціальності)
- Переддипломна практика

Студентам спеціальності 034 «Культурологія» надається можливість обирати для вивчення з каталогів елективних дисципліни з циклу загальної та професійної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.

На кафедрі культурології 5 викладачів, з яких 100% мають науковий ступінь та/або вчене звання.

Наукова діяльність

- Наукові та навчально-методичні видання кафедри
- Звіт кафедри культурології з науково-дослідної роботи 2021

Наукова робота викладачів кафедри спрямована на дослідження теорії та історії культури, культурну регіоналістику, культуру повсякденності та організацію дозвілля.

У 2019 році розпочата робота над науково-дослідною роботою кафедри за темою «Культурологія в системі соціально-гуманітарного знання» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ номер 0119U001316, 2019-2022 рр.).

Публікаційна активність кафедри культурології представлена у профілі Google Академія.

Кафедрою готуються та видаються випуски наукового періодичного видання «Вісника МДУ. Серія: «Філософія, культурологія, соціологія» (за результатами НБ «Index Copernicus International»).

У 2021 році «Вісник МДУ. Серія: «Філософія, культурологія, соціологія» став фаховим виданням категорії «Б» з Культурології (Наказ МОН України № 735 від 29.06.2021)

Кафедра щорічно (листопад) проводить Міжнародну конференцію «Феномен культури постглобалізму»

Протягом 2022-2023 н.р. кафедра провела низку публічних наукових заходів, залучивши науковців та студентів з різних університетів України та закордону.


Студентська наука

Студенти спеціальності «Культурологія» активно залучаються до наукової роботи:
- до діяльності студентського наукового культурологічного товариства «Культурологічні студії»;
- до участі в конкурсі студентських наукових робіт;
- до участі у Декаді студентської науки МДУ;
- до культурологічних заходів, які проводяться Студією культуротворчого перфоменсу.

Студентська науково-дослідницька робота
Звіт з науково-дослідної роботи студентів 2020-2021

Для безперервного покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами на кафедрі культурології запроваджене анкетування для: студентів, випускників та роботодавців.


Партнери кафедри:

- Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
- Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М. Т. Рильського НАН України
- Київський національний університет культури і мистецтв (угода)
- Маріупольська камерна філармонія (контактна особа Крячок Василь Михайлович)
- Маріупольський краєзнавчий музей
- Міжнародна організація Ari Ari Foundation
- Міський палац культури Український дім (угода)
- Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
- Рівненський державний гуманітарний університет (угода)
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (угода)
- Українська асоціація дослідників освіти
- Університет Collegium Civitas м. Варшава, Польща
- Харківська державна академія культури (угода)
- Центральна міська бібліотека міста Маріуполя імені В.Г. Короленка


Роботодавці:

- Департамент культурно-суспільного розвитку Маріупольської міської ради (контактна особа Трима Діана Володимирівна) (відгук на ОПП 034 Культурологія) (договір)
- Донецька обласна бібліотека для дітей (договір)
- Маріупольська камерна філармонія (контактна особа Крячок Василь Михайлович)
- Маріупольський краєзнавчий музей (контактна особа Капустнікова Наталя Олександрівна) (відгук на ОПП 034 Культурологія)
- МПК Український дім (контактна особа – Павлюк Ігор Леонідович)
- Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча
- Центр подорожей «ШИК ТУР» (договір)
- Центральна бібліотечна система ім. В.Г. Короленка (контактна особа Лісогор Вікторія Олександрівна) (відгук на ОПП 034 Культурологія) (договір)