_____________________________________________________

Кафедра філософії та соціології
___________________________________________________________

Адреса: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Instagram
FacebookЗавідувач кафедри – кандидат політичних наук Іванець Тетяна Мирославівна
E-mail: [email protected]


Кафедру філософії та соціології створено у 1997 році. Протягом всього часу вона забезпечувала викладання дисциплін загального циклу, таких як філософія, соціологія, логіка, релігієзнавство, політологія тощо на всіх спеціальностях університету.

У 2015 році отримано ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 Соціологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (наказ МОН №1683л від 03.07.2015), у 2016 році здійснено перший набір студентів-соціологів, а у 2021 році освітня програма пройшла успішну акредитацію (Рішення НАЗЯВО від 08 червня 2021 року, протокол № 9 (52).

На кафедрі також здійснюється підготовка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 054 Соціологія за освітньою програмою «Врегулювання конфліктів та медіація» (сертифікат про акредитацію УД №05003421; термін дії сертифікату - до 01 липня 2024 року).

Спеціальності за рівнями освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Соціологія
- Врегулювання конфліктів та медіація

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням. На факультеті функціонує Лабораторія соціологічних досліджень МДУ.

Студентам спеціальності 054 Соціологія надається можливість обирати для вивчення з каталогів елективних дисципліни з циклу загальної та практичної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.

Студенти спеціальності 054 Соціологія проходять практику на базі Лабораторії соціологічних досліджень МДУ, центрів та компанії, що спеціалізуються на проведенні прикладних соціологічних досліджень, громадських організацій, структурних підрозділів Маріупольської міської ради тощо.

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Соціологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти передбачені наступні практики: навчальна практика (ознайомча); виробнича практика (соціологічна 1 та 2); переддипломна практика.

Місцем працевлаштування випускників можуть виступати державні, комерційні, неурядові організації, заклади вищої освіти, які займаються соціологічними дослідженнями; структурні підрозділи підприємств та організацій, які займаються аналітичною діяльністю, маркетинговими дослідженнями, налагодженням громадських зв’язків, управлінням соціальними відносинами та процесами, роботою з персоналом.

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Врегулювання конфліктів та медіація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти передбачені наступні практики: виробнича практика, виробнича практика (з медіації), переддипломна практика.

Місцем працевлаштування випускників можуть бути посади, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації: соціолог, аналітик комунікацій, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник, консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування), експерт із суспільно-політичних питань, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері, соціальний патолог, фахівець із соціальної роботи, професіонал з розвитку персоналу.


Студентам спеціальності 054 «Соціологія» надається можливість обирати для вивчення з каталогів елективних дисципліни з циклу загальної та практичної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.

Галерея наукової та соціальної активності здобувачів вищої освіти (в рамках неформальної освіти)

Наукова діяльність:

Викладачі кафедри філософії та соціології беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми наукових досліджень.

Комплексні наукові теми кафедри
2011-2015 рр. - «Моделі соціокультурних практик населення українського Приазов’я» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ № 0105U008911)
2016-2019 рр. - «Філософська аналітика індивідуального й соціального буття людини: проблеми та рішення» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ № 0116U000053)
2021- 2024 рр. – «Сучасні аспекти соціокультурної трансформації українського суспільства» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ №0120U105365)

Починаючи з 2019 на базі кафедри проводиться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі».

Викладачі кафедри беруть участь у проведенні практичних соціологічних досліджень: «Стратегія розвитку Маріуполя до 2021 року» (2018), «Виявлення рівня культури населення Маріуполя» (2019), «Ставлення населення регіону до поліції» (2020), «Цифровий кампус» університету в умовах військового стану: викликаи та перспективи (кейс Маріупольського державного університету) (2023), «Вимушена міграція в умовах російсько- української війни: масштаби, виклики, управління» (кейс Маріупольського державного університету) (2023) тощо.

Наукові та навчально-методичні видання кафедри


Студентська наука

На базі кафедри філософії та соціології функціонує студентське наукове товариство «Соціологічний коворкінг» під керівництвом професора Зоськи Я. В. та доцента Іванець Т. М. Серед його пріоритетних напрямків діяльності є наступні: сприяння активному залученню студентської молоді до проведення досліджень та моніторингу соціальних процесів в регіоні; оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методиками та навичками розробки та проведення соціальних досліджень та проектів; формування інтересу до наукової роботи у сфері соціології серед студентства. Стати членом наукового товариства можна заповнивши онлайн-форму за посиланням.


Партнери кафедри:

‑ Інститут соціології НАН України
‑ Варшавський університет (Польща)
‑ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
‑ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
‑ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
‑ Запорізький класичний приватний університет


Роботодавці:

Маріупольська міська рада
Маріупольський міський центр зайнятості
Національна поліція України
ГО «Агенція громадських дій»
ГО «Південноукраїнський гуманітарний альянс»