_____________________________________________________________________________________

Кафедра культурології та інформаційної діяльності
__________________________________________________________________________________________
Адреса: 87555, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129, каб. 213
Телефон: (0629) 58-75-66
E-mail: csia@mdu.in.ua
Facebook
Instagram
Профіль кафедри у Google Scholar


Завідувач кафедри – доктор культурології, професор Сабадаш Юлія Сергіївна


Кафедра культурології та інформаційної діяльності МДУ розпочала свою роботу у 2003 році одночасно з початком підготовки фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». В 2006 році було розпочато підготовку студентів за двома спеціалізаціями: «Інформаційно-документне забезпечення управління» та «Документно-інформаційні системи». З 2007 року ліцензовано, а у 2008 році акредитовано підготовку спеціалістів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». В 2008 році ліцензовано, а в 2009 акредитовано підготовку магістрів за спеціальністю Документознавство та інформаційна діяльність, що забезпечило можливість здійснення підготовки за повним циклом: бакалавр, спеціаліст, магістр. Нині відповідно до нового переліку спеціальностей документознавців готують в межах спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

У 2015 році отримано ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія» (наказ МОН №1683л від 03.07.2015), а у 2016 році здійснено перший набір студентів-культурологів.

Отже, сьогодні кафедра культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців у галузях «Культура та мистецтво» та «Гуманітарні науки» за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»:
029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 – Культурологія

ОС «Магістр»:
029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Випускники спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можуть обіймати посади згідно отриманої кваліфікації: організатора інформаційної діяльності, менеджера інформаційних систем, інспектора відділу кадрів, менеджера з підбору, забезпечення і використання персоналу, організатора діловодства, референта, помічника керівника в установах різної форми власності, офіс-менеджера компанії інформаційно-аналітичного спрямування, відповідального за інформаційне обслуговування керівництва; спеціаліста у галузі науково-технічної інформації, архівної та бібліотечної справи, музеєзнавства, документознавства, керуючого справами, секретаря адміністративних органів, асоціацій, союзів, федерацій.

Фахівці зі спеціальності 034 «Культурологія» можуть обіймати посади: організатора культурно-масових заходів; екскурсовода; експерта з оцінки культурних цінностей та збереження культурної спадщини; консультанта зі створення індивідуального та колективного іміджу; наукового співробітника музею; організатора культурних проектів (фестивалів, виставок, конкурсів, міжнародного культурного співробітництва); викладача культурологічних дисциплін.

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням.

Студенти спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Культурологія» проходять практику на базі провідних підприємств, установ та організацій міста Маріуполя.

Навчальним планом спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачені практики (наскрізна програма практики ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»):
- навчальна (ознайомча) практика;
- навчальна (комп’ютерно-технологічна) практика;
- виробнича (інформаційно-аналітична) практика;
- виробнича (комплексна) практика;
- асистентська практика;
- науково-дослідна практика.
На спеціальності 034 «Культурологія» здобувачі освіти проходять практики (наскрізна програма практики):
- навчальна (музейна) практика;
- навчальна (екскурсіна) практика;
- виробнича (культурно-дозвіллєва) практика;
- виробнича (педагогічно-дозвіллєва) практика.

На кафедрі культурології та інформаційної діяльності працює 10 викладачів, з яких 100% мають науковий ступінь та/або вчене звання.Перелік профільних дисциплін

Студентам спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та 034 «Культурологія» надається можливість обирати для вивчення з каталогів елективних дисципліни з циклу загальної та практичної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.
Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри спрямована на дослідження та розробку методики діагностування стану професійної культури особистості в контексті реалізації завдань концепції сталого розвитку суспільства. Презентація методики здійснена під час проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Траєкторії сталого розвитку українського суспільства: особистість і культура» 15 листопада 2019 року. Ці дослідження виконуються відповідно до комплексної теми «Інформація та культура як онтологічна основа сталого розвитку людства» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ номер 0115U003038 0115U003034, 2015-2018 рр.).

У 2019 році розпочата робота над науково-дослідними роботами кафедри за темами «Культурологія в системі соціально-гуманітарного знання» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ номер 0119U001316, 2019-2022 рр.), «Фахова підготовка в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах реалізації стратегії сталого розвитку українського суспільства» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ номер 0119U001315, 2019-2022 рр.).

Під час наукових семінарів здійснювалося обговорення основних аспектів реалізація концепції сталого розвитку в сучасному світі; зокрема в управлінні та освіті та сучасній архівній справі. Апробація теоретичних аспектів дослідження відбулася на комунікативних заходах кафедри: науково-практичній конференції викладачів МДУ, міжнародній науково-практичній конференції. «Траєкторії сталого розвитку українського суспільства» та круглий столах «Наука у забезпеченні сталого розвитку соціокультурних інституцій», «Культурна ідентифікація української нації на Донбасі», «Архівна справа на межі тисячоліть», організаторами яких виступила кафедра культурології та інформаційної діяльності, а також Громадська організація «Центр творчих ініціатив» «Єдність».

Впровадження результатів дослідження відбулося в межах проведення курсів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників «Бібліотека в умовах інформаційного суспільства», а також в межах участі у розробці адженди «Реінтеграція Сходу України» та викладанням у школі педагогічної майстерності.

Публікаційна активність кафедри культурології та інформаційної діяльності представлена у профілі Google Академія

Кафедрою готуються та видаються випуски наукового періодичного видання «Вісника МДУ. Серія: «Філософія, культурологія, соціологія» (за результатами НБ «Index Copernicus International».

Залучено студентів спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Культурологія» до наукової роботи:
- діяльність культурологічного товариства «Парадигма»;
- діяльність наукового товариства «Контент»;
- організація і проведення 1-го туру й підготовка студентів до участі у 2-му турі Всеукраїнської олімпіади з документознавства;
- підготовка наукових робіт до участі в конкурсі студентських наукових робіт (Декада студентської науки);
- Декада студентської науки МДУ.

Для безперервного покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами на кафедрі культурології та інформаційної діяльності запровадження анкетування для: студентів, випускників та роботодавців.


Партнери кафедри:

- Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
- Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М. Т. Рильського НАН України
- Київський національний університет культури і мистецтв (угода)
- Маріупольська камерна філармонія (контактна особа Крячок Василь Михайлович)
- Маріупольський краєзнавчий музей
- Міжнародна організація Ari Ari Foundation
- Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
- Національний транспортний університет (угода)
- Одеського національного політехнічного університету
- Приазовський державний технічний університет
- Рівненський державний гуманітарний університет (угода)
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (угода)
- Українська асоціація дослідників освіти
- Університет Collegium Civitas м. Варшава, Польща
- Харківська державна академія культури (угода)
- Центральна міська бібліотека міста Маріуполя імені В.Г. Короленка


Роботадавці:

- Відділ з договірної роботи управління справами адміністрації ПрАТ «МК «Азовсталь» (контактна особа Бабошко Інна Сергіївна)
- Архівний відділ Маріупольської міської ради (контактна особа Волкодав Тамара Вікторівна)
- Департамент культурно-суспільного розвитку Маріупольської міської ради (контактна особа Трима Діана Володимирівна) (відгук на ОПП 034 Культурологія) (договір)
- Донецька обласна бібліотека для дітей (договір)
- Маріупольська камерна філармонія (контактна особа Крячок Василь Михайлович)
- Маріупольський краєзнавчий музей (контактна особа Капустнікова Наталя Олександрівна) (відгук на ОПП 034 Культурологія)
- Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (договір)
- Центр подорожей «ШИК ТУР» (договір)
- Центральна бібліотечна система ім. В.Г. Короленка (контактна особа Лісогор Вікторія Олександрівна) (відгук на ОПП 034 Культурологія) (договір)