______________________________________________

Кафедра історичних дисциплін
____________________________________________________
Адреса: 87500, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129, каб. 207
Телефон: (0629) 58-75-74
E-mail: hd@mdu.in.ua
FacebookЗавідувач кафедри – доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Романцов Володимир Миколайович


Кафедра історичних дисциплін була створена у 1997 р. На сьогодні на кафедрі працює 9 викладачів, які мають науковий ступінь. Кафедра створює умови для творчої діяльності учасників освітнього процесу.

Кафедра історичних дисциплін Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»:
- 032 – «Історія та археологія»
- 014.03 – «Середня освіта. Історія»

ОС «Магістр»:
- 032 – «Історія та археологія»
- 014.03 – «Середня освіта. Історія»

Випускник спеціальності «Історія та археологія» зможе працювати: викладачем ЗВО; завідувачем архіву; завідувачем архівосховища; консультантом з питань історії; молодшим науковим співробітником (археографія, археологія, палеографія, архівна справа, музеєзнавство, методи навчання, екскурсознавство); науковим співробітником і консультантом (історія, архівна справа, музеєзнавство); асистентом.

Випускник спеціальності «Середня освіта. Історія» зможе працювати вчителем закладу загальної середньої освіти; директором навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату); директором навчального пункту; інспектором шкіл; методистом.

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Сьогодні кожен студент-історик забезпечений необхідною навчально-методичною, науковою літературою, періодичними виданнями, при цьому бібліотечний фонд університету постійно поповнюється. У навчальному процесі активно застосовується комп’ютерна техніка, інформаційні технології.

Студенти спеціальностей «Історія та археологія» та «Середня освіта. Історія» проходять практику на базі Маріупольського державного університету, Маріупольського краєзнавчого музею, маріупольських шкіл.

Студенти активно займаються науково-дослідницькою роботою, беруть участь у наукових конференціях університету й інших закладів вищої освіти України. Кращі студенти отримують іменні стипендії ректора МДУ, Президента України, Верховної Ради України, міської та обласної рад.Перелік профільних дисциплін

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри історичних дисциплін досліджують комплексну наукову тему «Актуальні проблеми історії України. Сучасне бачення» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0118U003556, 2018 – 2021 рр.). Керівник комплексної наукової теми – доктор історичних наук, професор Володимир Миколайович Романцов.

У рамках виконання комплексної наукової теми кафедра щорічно проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Україна у світовому історичному просторі».

На базі кафедри діє два студентських наукових товариства:
– історико-археологічне товариство (керівники – доцент Світлана Арабаджи, старший викладач В’ячеслав Забавін);
Facebook
– краєзнавче товариство «Історія Надазов’я» (керівники – доценти Вадим Коробка, Юлія Коробка).

Викладачі кафедри – В’ячеслав Забавін (директор) та Світлана Арабаджи (завідувач фондами) – забезпечують функціонування Музею історії та археології МДУ.

Наукова школа з історіографії історії України
Керівник: д.і.н., професор Романцов В.М.
Основні наукові напрямки школи: дослідження історіографічних аспектів історії українського козацтва, козацької держави (Гетьманщини), історичних постатей України ХVІ–XVII ст.; історичний та джерелознавчий аналіз грецької спільноти Північного Приазов’я.

Фахове видання «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія»
Кафедра історичних дисциплін з 2011 р. організує видавання тричі на рік наукового журналу «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія» (ISSN 2226 - 2849 (Print), ISSN 2518-1343 (online)), що входить до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща) і має статус фахового видання у галузі історія та політологія. Головний редактор – член-кореспондент НАПН України, доктор політичних наук, професор Костянтин Васильович Балабанов.

Аспірантура
На кафедрі з 2016 р. відкрита аспірантура за спеціальністю 032 Історія та археологія, здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою доктора філософії.
Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі спеціалізованої вченої ради МДУ (утворена 10.05.2017) із захисту дисертацій кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Докторантура
З 2017 р. у докторантурі за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів історичних наук.ПАРТНЕРИ І РОБОТОДАВЦІ КАФЕДРИ

Фонд «Анастасіос Г. Левендіс» (Республіка Кіпр)
Європейський центр імені Вергеланда (громадська організація, Норвегія) /Facebook/
Вроцлавський університет (Республіка Польща) /Facebook/
Інститут історії України НАН України /Facebook/
Інститут археології НАН України /Facebook/
Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) /Facebook/
Бердянський державний педагогічний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна /Facebook/
Маріупольський краєзнавчий музей /Facebook/
Департамент освіти Маріупольської міської ради
Методично-консалтинговий Центр Маріупольської міської ради