_____________________________________________________

Кафедра філософії та соціології
___________________________________________________________

Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а , каб. 209а
Телефон: (0629) 58-75-65
E-mail: pscphs@mdu.in.ua
InstagramЗавідувач кафедри – доктор соціологічних наук, професор Слющинський Богдан Васильович


Кафедру філософії та соціології створено у 1997 році. Протягом всього часу вона забезпечувала викладання дисциплін загального циклу, таких як філософія, соціологія, логіка, релігієзнавство, політологія тощо на всіх спеціальностях університету.

У 2015 році отримано ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Соціологія» (наказ МОН №1683л від 03.07.2015), а у 2016 році здійснено перший набір студентів-соціологів.

Сьогодні кафедра філософії та соціології Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців у галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 054 Соціологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Соціологія»

Випускники можуть обіймати наступні посади відповідно до Національного класифікатора професій:
2442.2 Соціологи
2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами

Місцем працевлаштування можуть виступати державні, комерційні, неурядові організації, заклади вищої освіти, які займаються соціологічними дослідженнями; структурні підрозділи підприємств та організацій, які займаються аналітичною діяльністю, маркетинговими дослідженнями, налагодженням громадських зв’язків, управлінням соціальними відносинами та процесами, роботою з персоналом.

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації професій Міжнародної організації праці.

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням. На факультеті функціонує Лабораторія соціологічних досліджень МДУ.

Студенти спеціальності «Соціологія» проходять практику на базі провідних підприємств, установ та організацій міста Маріуполя, серед яких структурні підрозділи Маріупольської міської ради, Головне управління статистики в Донецькій області, Маріупольський міський центр зайнятості, громадські організації тощо. Навчальним планом освітньо-професійної програми «Соціологія» передбачені наступні практики: навчальна практика (навчально-ознайомча); виробнича практика (соціологічна); виробнича практика (комплексна)

На кафедрі філософії та соціології працює 8 викладачів, з яких 3 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук.Перелік профільних дисциплін


Студентам спеціальності 054 «Соціологія» надається можливість обирати для вивчення з каталогів елективних дисципліни з циклу загальної та практичної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.

Галерея наукової та соціальної активності здобувачів вищої освіти (в рамках неформальної освіти)

Наукова діяльність:

Викладачі кафедри філософії та соціології беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми наукових досліджень

Комплексні наукові теми кафедри
2011-2015 рр. - «Моделі соціокультурних практик населення українського Приазов’я» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ № 0105U008911)
2016-2019 рр. - «Філософська аналітика індивідуального й соціального буття людини: проблеми та рішення» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ № 0116U000053)
2021- 2024 рр. – «Сучасні аспекти соціокультурної трансформації українського суспільства» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ №0120U105365)

Починаючи з 2019 на базі кафедри проводиться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі».

Викладачі кафедри беруть участь у проведенні практичних соціологічних досліджень: «Стратегія розвитку Маріуполя до 2021 року» (2018), «Виявлення рівня культури населення Маріуполя» (2019), «Ставлення населення регіону до поліції» (2020) тощо.

Студентів спеціальності «Соціологія» залучено до наукової роботи студентського наукового товариства «Філософські студії» під керівництвом доцента кафедри Цибулько О. С.


Партнери кафедри:

‑ Інститут соціології НАН України
‑ Варшавський університет (Польща)
‑ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
‑ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
‑ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
‑ Донецький державний університет управління
‑ Запорізький класичний приватний університет
‑ Маріупольська міська рада
‑ Маріупольський міський центр зайнятості
‑ Головне управління статистики у Донецькій області
‑ Національна поліція України