______________________________________________________________________________________________

Кафедра політології та міжнародних відносин
____________________________________________________________________________________________________Адреса: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6
Телефон: (095) 0666-841
E-mail: [email protected]
Facebook


В.о. завідувача кафедри - кандидат політичних наук, доцент Булик Максим Володимирович
E-mail: [email protected]


Кафедра здійснює підготовку за наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 052 Політологія;
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- 052 Політологія.

Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (аспірантура)
- 052 Політологія.

Наукова діяльність

Наукова школа з теорії міждержавного та регіонального співробітництва

Керівник: член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, д.політ.н., професор Балабанов К.В.
Основні наукові напрямки школи: дослідження світових та регіональних інтеграційних процесів, сучасних міжнародних відносин, політичних та соціально-економічних процесів в Україні та країнах світу.

В рамках наукової школи розробляється комплексна та держбюджетна теми кафедри:

Держбюджетні теми кафедри
- 2016 – 2018 рр. «Південно-Східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» (номер державної реєстрації 0116U000655)
- 2019 – 2021 рр. «Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях: сучасний стан та перспективи» (номер державної реєстрації 0119U001312)Комплексні теми кафедри
- 2005 – 2008 рр. – «Проблеми інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір»
- 2008 – 2011 рр. – «Розвиток зовнішньоекономічних та політичних відносин України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0108U008420, керівник – доктор політичних наук, професор К. В. Балабанов);
- 2012 – 2018 рр. – «Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних процесах» (номер державної реєстрації 0112U000135, керівник – доктор політичних наук, професор К. В. Балабанов);
- 2019 – 2021 рр. – «Трансформація політичних систем країн світу в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0119U001313, керівник – доктор політичних наук, професор К. В. Балабанов).
Фахове видання: Збірник «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія»

Збірник «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія» заснований у 2011 р. з метою охоплення широкого кола проблемних питань сучасної історичної та політологічної думки, серед яких актуальні наукові проблеми історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, міжнародних відносин, зовнішньої політики України та іноземних держав, взаємодії політичних інститутів влади, вплив етнонаціональних чинників на процеси формування громадянського суспільства.

Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, видання включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі політичних наук за спеціальностями 052, 291 (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886) та історичних наук за спеціальністю 032 (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) з присвоєнням категорії «Б».

Всі серії наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету» включено в міжнародну наукометричну базу даних «Index Copernicus International» (Польща) та інші міжнародні наукометричні бази даних.


Кафедра щороку проводить Інтернет-конференцію «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», в якій беруть участь студенти, аспіранти, молоді вчені та викладачі українських ЗВО, а також науковці з країн Європейського Союзу (Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Словенії). У рамках конференції обговорюються проблеми реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу, процеси регіоналізації та глобалізації, зовнішня політика України і держав світу, трансформація політичних систем держав світу в умовах глобалізації, історія міжнародних відносин.

Під керівництвом викладачів кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики працюють Центр ґендерних досліджень і освіти Програми розвитку ООН, Інформаційний центр ЄС, Центр Балто-Чорноморських регіональних студій.

З 2003 року на базі кафедрі працює студентське наукове товариство «Дискусійний клуб «Виклики ХХІ ст.» (керівник – кандидат історичних наук, доцент Гаврилова Ніна Василівна). Засідання клубу проводяться щомісяця за участі науковців і студентів з інших закладів вищої освіти, а також співробітників підприємств, організацій, установ, органів державної влади та місцевого самоврядування.

За результатами наукової діяльності студентів спеціальностей «Політологія» і «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» щороку публікується понад 80 тез доповідей і наукових статей у фахових виданнях України.

Наукові та навчально-методичні видання кафедри


Студентська наука

З 2003 року на базі кафедри працює студентське наукове товариство «Дискусійний клуб «Виклики ХХІ ст.», до 2020 р. його незмінним керівником була к.і.н., доцент Ніна Василівна Гаврилова. З 2020 р. товариство очолив к.і.н., доцент Сергій Петрович Пахоменко. Члени товариства відвідують щомісячні засідання, присвячені обговоренню найбільш актуальних проблем в сфері політичних процесів, міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики держав світу.
Партнери кафедри

• Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
• Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
• Львівський національний університет ім. Івана Франка
• Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
• Національний університет «Львівська політехніка»
• Київський університет імені Бориса Грінченка
• Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
• Сумський державний університет
• Інститут Всесвітньої історії НАН України Відділ трансатлантичних досліджень
• Інституту вищої освіти НАПН України
• Громадська організація «Центр прикладних досліджень»
• Агенція місцевої демократії у м. Маріуполі
• Маріупольська міська рада
• Маріупольська районна рада
• Університет Тарту (м. Тарту, Естонія)
• Університет Коменського (м. Братіслава. Словацька республіка)
• Карлов Університет (м. Прага, Чехія)
• Університет Вітаутаса Великого (м.Каунас, Литва)
• Університет імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
• Католицький Університет Любліна (Республіка Польща)