______________________________________________

Кафедра історії та археології
____________________________________________________
Адреса: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Instagram
FacebookЗавідувач кафедри – доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Романцов Володимир Миколайович


Кафедра історичних дисциплін була створена у 1997 р. На сьогодні на кафедрі працює 8 викладачів, які мають науковий ступінь. Кафедра створює умови для творчої діяльності учасників освітнього процесу.

З 1 вересня 2021 року кафедру історичних дисциплін перейменовують на кафедру історії та археології.

Кафедра історії та археології здійснює підготовку фахівців за спеціальностями та рівнями вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
– 032 Історія та археологія. Історія (денна форма навчання)
Кваліфікація в дипломі: бакалавр історії та археології.
– 014.03 Середня освіта. Історія (денна та заочна форми навчання)
Кваліфікація в дипломі: бакалавр середньої освіти, вчитель історії.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
– 032 Історія та археологія. Історія (денна та заочна форми навчання)
Кваліфікація в дипломі: магістр історії та археології, викладач закладу вищої освіти.
– 014.03 Середня освіта. Історія (денна та заочна форми навчання)
Кваліфікація в дипломі: магістр середньої освіти, вчитель історії.

Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (аспірантура):
– 032 Історія та археологія
Профіль програми: доктор філософії з історії та археології.

Науковий рівень вищої освіти (докторантура):
– 032 Історія та археологія


Випускник спеціальності «Історія та археологія» зможе працювати:

Кваліфікація «Бакалавр історії та археології» передбачає посади в архівних, пам’яткоохоронних, народознавчих та музейних установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, у громадських організаціях та партіях, аналітично-інформаційних інституціях, медіа-засобах та засобах комунікації на посадах, які вимагають фахової історичної підготовки.

Кваліфікація «Магістр історії та археології» передбачає посади в наукових, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 1–4 рівнів акредитації; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Кваліфікація «Бакалавр середьої освіти. Історії» передбачає посади у закладах загальної середньої освіти (вчитель); позашкільної освіти учнівської молоді; народознавчих та музейних установах.

Кваліфікація «Магістр середньої освіти. Історії» передбачає посади у закладах загальної середньої освіти (вчитель, директор навчального пункту; інспектор шкіл; методист); народознавчих та музейних установах; в органах державної влади і місцевого самоврядування.


Навчальний процес проходить дистанційно на Навчальному порталі МДУ, на платформах Zoom, google meet. Сьогодні кожен студент-історик забезпечений необхідною навчально-методичною, науковою літературою, періодичними виданнями, при цьому бібліотечний фонд університету постійно поповнюється.

Студенти активно займаються науково-дослідницькою роботою, беруть участь у наукових конференціях університету й інших закладів вищої освіти України. Кращі студенти отримують іменні стипендії ректора МДУ, Президента України, Верховної Ради України.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Комплексна тема кафедри:
2018-2021 рр. «Актуальні проблеми історії України. Сучасне бачення» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0118U003556, 2018 – 2021 рр.). Керівник комплексної наукової теми – доктор історичних наук, професор Володимир Миколайович Романцов.

У рамках виконання комплексної наукової теми кафедра щорічно проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Україна у світовому історичному просторі».

На базі кафедри діє два студентських наукових товариства:
– історико-археологічне товариство (керівники – доценти кафедри історії та археології Світлана Арабаджи, В’ячеслав Забавін);
Facebook
– краєзнавче товариство «Історія Надазов’я» (керівники – доценти кафедри історії та археології Вадим Коробка, Юлія Коробка).
Facebook

Викладачі кафедри – В’ячеслав Забавін (директор) та Світлана Арабаджи (завідувач фондами) – забезпечують функціонування Музею історії та археології МДУ.

Наукова школа з історіографії історії України
Керівник: д.і.н., професор Романцов В.М.
Основні наукові напрямки школи: дослідження історіографічних аспектів історії українського козацтва, козацької держави (Гетьманщини), історичних постатей України ХVІ–XVII ст.; історичний та джерелознавчий аналіз грецької спільноти Північного Приазов’я.

Фахове видання «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія»
Кафедра історії та археології з 2011 р. організує видавання тричі на рік наукового журналу «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія» (ISSN 2226 - 2849 (Print), ISSN 2518-1343 (online)), що входить до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща) і має статус фахового видання у галузі історія та політологія. Головний редактор – член-кореспондент НАПН України, доктор політичних наук, професор Костянтин Васильович Балабанов.

Аспірантура
На кафедрі з 2016 р. відкрита аспірантура за спеціальністю 032 Історія та археологія, здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою доктора філософії.
Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі спеціалізованої вченої ради МДУ (утворена 10.05.2017) із захисту дисертацій кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Докторантура
З 2017 р. у докторантурі за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів історичних наук.ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

Фонд «Анастасіос Г. Левендіс» (Республіка Кіпр)
Європейський центр імені Вергеланда (громадська організація, Норвегія) /Facebook/
Гданський університет /Facebook/
Інститут історії України НАН України /Facebook/
Інститут археології Словацької Академії наук
Інститут археології НАН України /Facebook/
Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) /Facebook/
Бердянський державний педагогічний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна /Facebook/РОБОТОДАВЦІ


Архівний відділ Маріупольської міської ради
Маріупольський краєзнавчий музей
Методично-консалтинговий Центр Маріупольської міської ради
• Загальноосвітні навчальні заклади м. Маріуполь (Реєстр суб’єктів освітньої діяльності)